Personuppgiftspolicy

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Mäklarhuset Real Estate Sweden AB, org. nr. 556552-1381, Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg (”Mäklarhuset”). Mäklarhuset behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Mäklarhuset.

1 Vi som behandlar dina personuppgifter

Mäklarhuset ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in om dig eller som vi får från annan om dig.

Du kan kontakta oss på följande sätt:
- via e-post [email protected]
- via våra lokala mäklarkontor vars kontaktuppgifter du finner på https://www.maklarhuset.se/maklare, eller
- genom att skriva brev till eller besöka oss på Vädursgatan 6, 412 50 Göteborg.

2 Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När du som kontaktperson för din organisation är i kontakt med oss via telefon, e-post, brev eller på annat sätt, behandlar vi de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in om dig. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, adress, mobil- och telefonnummer, din e-postadress, din titel, och uppgift om den organisation som du representerar, kopia av ID-handling, kontonummer och personnummer.

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje part och behandlar därför sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

3 Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Avtal mellan oss och dig eller den organisation du företräder
Om du företräder en enskild firma eller en organisation som vi har en affärsmässig relation med kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss i och för denna relation. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en enskild firma som vi har en affärsmässig relation med är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vårt avtal ingås. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter för dig som företräder en organisation som vi har en affärsmässig relation med är en intresseavvägning, dvs. behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i relationen. Detta betyder att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter som företrädare för din organisation går före ditt intresse av att skydda din personliga integritet. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi inte möjlighet att ha en affärsmässig relation med din organisation och att fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

Särskilt om förmedling av objekt
Om du eller den organisation som du representerar köper, säljer, överväger att sälja eller lämnar bud på ett objekt via oss kommer vi behandla ditt namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, din titel och uppgift om den organisation som du representerar för att administrera försäljningen, såsom för att möjliggöra värdering, styling, fotografering, annonsering, visning, budgivning och betalning. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationen med dig eller den organisation som du företräder. Personuppgiftsbehandlingen sker också mot bakgrund av den rättsliga grunden att Mäklarhusets behandling är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset.

Marknadsföring
Mäklarhuset kommer att behandla ditt namn, din e-postadress samt uppgift om den organisation som du representerar för att skicka erbjudanden till din organisation om oss och vår verksamhet. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att din organisation kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av potentiella fördelar som dessa erbjudanden innebär för din organisation.

Bokföring
Mäklarhuset kommer att behandla uppgifter om de transaktioner som sker mellan dig eller din organisation och oss för bokföringsändamål. Vi kommer av den anledningen att behandla dina personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Arkivering
Mäklarhuset kommer att behandla de uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i syfte att fullgöra den arkiveringsplikt som åligger Mäklarhuset. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Mäklarhuset.

För att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
Om du eller den organisation du representerar säljer eller köper ett objekt via Mäklarhuset kommer vi att behandla namn, adress, personnummer, kontonummer och kopia på ID-handling i syfte att uppnå kundkännedom och för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för Mäklarhusets behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Mäklarhuset.

4 Till vem lämnar vi vidare uppgifterna och var behandlar vi dem geografiskt?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi lämnar ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners. På följande sida publicerar vi namnet på de bolag som vi lämnar ut personuppgifter till https://www.maklarhuset.se/om-maklarhuset/partners.

Vidare lämnar vi ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Mäklarhuset kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, Mäklarhusets tillgångar.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Mäklarhuset kommer att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU och EES. Mäklarhuset kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU och EES.

5 Hur länge behandlar vi dina personuppgifter för de olika ändamålen?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig där och för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal med dig eller din organisation.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar om dig eller din organisation i egenskap av köpare, säljare, potentiell säljare eller budgivare sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i ett försäkringsfall om dolt fel. Bilder som är hänförliga till objektet sparas i fem år.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka erbjudanden till dig om oss så länge vi har ett avtal med din organisation och ett år därefter.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för arkiveringsändamål bevaras i 10 år efter tillträdet i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som Mäklarhuset behandlar för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism bevaras i fem år från att åtgärderna för kundkännedom vidtagits.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut

6 Dina rättigheter

Rätt till rättelse och registerutdrag
Mäklarhuset kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter. Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina personuppgifter som vi behandlar.

Rätt att invända mot behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än Mäklarhusets legitima intresse att behandla dina personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges under punkten 1.1. Om du invänder mot behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla personuppgifterna. Du har även alltid rätt att tacka nej till behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

Rätt till behandlingsbegränsning
Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till att endast omfatta lagring av personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering.

Rätt till tillgång
Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Mäklarhuset att dina personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna och följande information:

  • behandlingens ändamål;
  • de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  • mottagare av personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
  • den tid under vilken personuppgifterna behandlas;
  • information om de rättigheter som återges häri;
  • information om källan från vilken personuppgifterna har samlats in; samt
  • om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.
Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

Klagomål till tillsynsmyndighet
Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till:

Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten)
Box 8114
104 20 Stockholm
[email protected]

Om Mäklarhuset

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?
Vad letar du efter?
Kostnadsfri värdering av min bostad
Funderar du på att sälja nu eller längre fram? Boka en kostnadsfri muntlig värdering och rådgivning idag.
Jag vill sälja min bostad
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer om hur vi kan hjälpa till med försäljningen och en riktigt lyckad affär.
Tack, vi har tagit emot din
förfrågan.
Vi kontaktar dig inom kort.